H77

Wallachia in history, Hungarians in Wallachia


Publisher: Magyar Nemzet (daily)