I65

The Gaza Strip


Publisher: Amnesty International